Ενημερωτικό σημείωμα: Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνικές Πτυχές της Πανδημίας COVID-19

IASC (Inter-Agency Standing Committee)

Μάρτιος 2020
IASC Reference Group on Mental Health
and Psychosocial Support in Emergency
Settings

Μία ακόμη χρήσιμη έκδοση της IASC είναι το ‘Ενημερωτικό Σημείωμα: Ψυχική Υγεία & Ψυχοκοινωνικές Πτυχές της Πανδημίας COVID-19’ .

Το σημείωμα μπορεί να φανεί χρήσιμο σε οποιονδήποτε εργαζόμενο/φορέα, δίχως απαραίτητα να γνωρίζει περί των κατευθυντήριων οδηγιών της IASC. Στο δελτίο αυτό μπορεί να εντρυφήσει κανείς στην Πυραμίδα Παρεμβάσεων για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (ΨΥΨΚΥ), στις Ολοκληρωμένες Αρχές για την Ανταπόκριση της ΨΥΨΚΥ στον Covid, και σε Δραστηριότητες που Συνιστώνται για Εφαρμογή σε Παγκόσμιο Επίπεδο.

Στη συνέχεια, με βάση αυτές τις αρχές, το σημείωμα συγκεκριμενοποιεί 6 είδη παρεμβάσεων για κάποιες ομάδες ανθρώπων που ενδεχομένως να χρειάζονται επιπρόσθετη υποστήριξη. Οι 6 αυτές παρεμβάσεις αναφέρονται στους παρακάτω πυλώνες:

  • Βοηθώντας τους ηλικιωμένους να διαχειριστούν το στρες
  • Υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) κατά την πανδημία
  • Επικοινωνία και δραστηριότητες για να βοηθηθούν τα παιδιά να διαχειριστούν το στρες κατά την πανδημία
  • Μηνύματα προς ανθρώπους σε απομόνωση/καραντίνα
  • Υποστήριξη ανθρώπων που εργάζονται στην ανταπόκριση στον Covid
  • Μηνύματα για την ΨΥΨΚΥ στην κοινότητα