Πολιτική Απορρήτου

Ταυτότητα

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Συνειρμός, με την επωνυμία «ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και το διακριτικό τίτλο «+ειρμός», που εδρεύει στα Τρίκαλα, οδός Συγγρού, αρ. 32, Τ.Κ. 42100
Α.Φ.Μ.: 999201363
Δ.Ο.Υ.: Τρικάλων
Τηλ.: (+30) 2108616280
E-mail: info@syn-eirmos.gr
Ιστοσελίδα: https://syn-eirmos.gr/

(στο εξής Συνειρμός)
Ο Συνειρμός ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της, κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Στις περιπτώσεις, δε, που μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μεταφέρεστε σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων που θα επεξεργαστούν ξεχωριστά τα προσωπικά σας δεδομένα ως αυτοτελείς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Χρύσα Φραγκούλη
E-mail: dpo@syn-eirmos.gr

Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Για τον Συνειρμό, η προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα έχει κεντρική σημασία. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα και σε κάθε περίπτωση να τα επεξεργαζόμαστε στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η συνολική λειτουργία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR, στο εξής “Κανονισμός”).

Η Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας περιγράφει τη μέθοδο με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία για την περιήγησή σας προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για εσάς. Στις αμέσως επόμενες γραμμές μπορείτε να πληροφορηθείτε το σύνολο το δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εσείς μας δίνετε εκούσια, χρησιμοποιούνται από τον Συνειρμό προκειμένου να έχετε άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας, να σας παρέχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απευθύνετε σχετικά με τις δραστηριότητές μας και να μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας, εφόσον μας δώσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητά της και να κάνουν πιο εύκολη τη χρήση της.

Συγκέντρωση και σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας
Η ιστοσελίδα μας είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μπορείτε να την επισκέπτεστε χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύπτετε την ταυτότητα σας, εκτός και αν το επιθυμείτε. Ζητάμε από εσάς να μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που το επιθυμείτε και όταν συντρέχει συγκεκριμένος σκοπός επεξεργασίας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των διαφορετικών ειδών cookies (βασικά, session cookies & analytics) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα, έχουν σκοπό τη βασική χρήση της, τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης και της χρηστικότητά της.

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τον Συνειρμό αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε την τροποποίηση ή την πλήρη διαγραφή των δεδομένων που έχετε προσκομίσει είτε με απευθείας αποστολή email στη διεύθυνση dpo@syn-eirmos.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέδωνο 2108616280 ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα απεγγραφής στα αντίστοιχα πεδία.

Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε νόμιμο λόγο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας, δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που συντρέχει αντίστοιχος νόμιμος λόγος, απέχοντας από κάθε περαιτέρω μη αναγκαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α/ όταν έχετε δώσει ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση για κάθε επιμέρους σκοπό επεξεργασίας,
β/ στην περίπτωση που υφίσταται αντίστοιχη νόμιμη υποχρέωση ή λόγος δημοσίου συμφέροντος,
γ/ όταν υφίσταται έννομο συμφέρον του Συνειρμού, όπως σε περιπτώσεις πρόληψης απάτης, διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών του συστήματος τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε κλπ

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας
Τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει μέσω της ιστοσελίδας διατηρούνται από εμάς μέχρι να ανακαλέσετε την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας. Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη νομική υποχρέωση ή σπουδαίο έννομο συμφέρον.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας
Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε εξασφαλίσει ότι όσοι και όσες εργάζονται για τους σκοπούς μας, οι συντηρητές και τεχνικοί της ιστοσελίδας μας και λοιποί τρίτοι, θα παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

Περαιτέρω, διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας (πχ εταιρείες τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας,). Σε αυτή την περίπτωση, ο Συνειρμός παραμένει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζει τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους βάσει καταγεγραμμένων εντολών και ρητής δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας, ώστε να παρέχεται σε εσάς και από τους λοιπούς εκτελούντες επεξεργασία των δεδομένων σας, το ίδιο επίπεδο προστασίας με την παρούσα Πολιτική.

Πέραν των ανωτέρω, δε μοιραζόμαστε με κανέναν περαιτέρω τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης). Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Ανήλικοι
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας και ειδικά για να παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα προς επεξεργασία, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 15 έτη. Στην περίπτωση που είστε κάτω των 15 ετών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μαζί με τους γονείς σας ή μετά από τη δική τους συγκατάθεση.

Cookies
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies, τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την ενημέρωσή σας μέσω αυτής.

α/Τι είναι τα cookies και ποια είδη χρησιμοποιούμε;
Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Firefox κλπ.). Αυτά βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Οι πληροφορίες, που αποθηκεύονται στα cookies, χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies: 1/ cookies που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας (session και μόνιμα cookies), 2/ Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών, όπως τον αριθμό επισκεπτών στον ιστότοπο και τις πιο δημοφιλείς σελίδες, την πολιτική απορρήτου των οποίων ορίζει ο τρίτος πάροχος και μπορείτε να βρείτε εδώ.

Cookies που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας.
Κάθε φορά που συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το σύστημα της συσκευής σας συλλέγει αυτομάτως δεδομένα και πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αρχεία καταγραφής διακομιστή. Αυτά τα δεδομένα είναι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (το χρήστη/ρια της ιστοσελίδας). Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταφέρει αυτομάτως τα δεδομένα στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
Την ώρα που συνδεθήκατε στην ιστοσελίδα μας (αίτημα στον πάροχο του διακομιστή φιλοξενίας),
Το URL της ιστοσελίδας μέσω της οποίας συνδεθήκατε στην ιστοσελίδα μας,
Το λειτουργικό σας σύστημα,
Τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε,
Την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.
Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι να σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση με τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα μας και να σας εμφανίσει σωστά την ιστοσελίδα μας στη συσκευή ή στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα δεδομένα μάς βοηθούν επίσης να βελτιστοποιήσουμε την ιστοσελίδα μας και να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια του συστήματός μας. Δε θα αξιολογήσουμε αυτά τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.
Οι επεξεργασμένες πληροφορίες θα αποθηκεύονται μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τον προβλεπόμενο σκοπό ή για όσο ορίζεται νόμιμα. Ο παραλήπτης των δεδομένων είναι ο διακομιστής φιλοξενίας μας, ο οποίος διεξάγει την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό μας.
Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, ούτε νομικά ούτε επιχειρησιακά, όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη συμφωνητικών. Επίσης, δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, αν δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε εν μέρει ή πλήρως την ιστοσελίδα μας.

2. Google Analytics.Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε διαφορετικές υπηρεσίες
της Google, Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US. Στη συνέχεια θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες της Google που χρησιμοποιούμε.
Εφόσον κάνουμε χρήση υπηρεσιών Google, η Google μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων). Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η Google θα μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε διακομιστή σε τρίτη χώρα.
Όπως αναφέρεται στην πιστοποίηση της Ασπίδας Προστασίας της Google (στο https://www.privacyshield.gov/list κατά την αναζήτηση του όρου «Google»), η Google έχει δεσμευτεί να σέβεται το Πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ και το Πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Ελβετίας-ΗΠΑ κατά τη συλλογή, τη χρήση και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και την Ελβετία αντίστοιχα. Η Google, συμπεριλαμβανομένης της Google, LLC και των θυγατρικών πλήρους ιδιοκτησίας της στις ΗΠΑ, έχει διακηρύξει ότι σέβεται τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/.
Δε μπορούμε να επηρεάσουμε ποια δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται η Google. Ωστόσο, η Google δηλώνει ότι μπορεί να επεξεργαστεί τις ακόλουθες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων):
Δεδομένα καταγραφής (συγκεκριμένα την διεύθυνση IP)
Δεδομένα που σχετίζονται με την τοποθεσία
Μοναδικούς αριθμούς εφαρμογών
Cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες
Εάν έχετε συνδεθεί με τον λογαριασμό Google σας, η Google -ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας- μπορεί να προσθέσει τις επεξεργασμένες πληροφορίες στο λογαριασμό σας και να τις μεταχειριστεί ως προσωπικά δεδομένα, βλ. συγκεκριμένα https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Η Google δηλώνει τα ακόλουθα: «Ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις υπηρεσίες μας και τις συσκευές σας, για τους σκοπούς που περιγράφηκαν παραπάνω. Αυτό απλοποιεί την κοινοποίηση περιεχομένου σε φίλους και γνωστούς, για παράδειγμα. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, η δραστηριότητά σας σε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές ενδέχεται να συσχετιστεί με τα προσωπικά στοιχεία σας, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών της Google και των διαφημίσεων που προβάλλονται από την Google.» (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html)
Μπορείτε να αποφύγετε την προσθήκη αυτών των δεδομένων μέσω της αποσύνδεσης από το λογαριασμό Google σας ή κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογαριασμό Google σας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies -σε περίπτωση που τα τοποθετήσει η Google- κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην καταφέρετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες της παρούσας ιστοσελίδας.
Για λεπτομερή πληροφόρηση, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google στο https://www.google.com/policies/privacy/.
Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις προστασίας της Google, μπορείτε να ανατρέξετε στο https://privacy.google.com/take-control.html.

β/ Εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies
Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τη λειτουργία των cookies. Πέραν των απαραίτητων cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των λοιπών cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας.

Εκτός από τη συγκατάθεση σχετικά με τη χρήση cookies, την οποία σας ζητούμε να παρέχετε με την είσοδό σας στην ιστοσελίδας μας, σας ενημερώνουμε πως μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας (Chrome, Firefox κλπ.), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας μας. Επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε cookies διότι μας επιτρέπουν να αποφεύγουμε τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα μας, να εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο περιεχόμενο που επιθυμούν. Για να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης/ browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τους κατωτέρω συνδέσμους:

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Firefox – https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-do-not-track
Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλο browser, συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες.
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και το σκοπό χρήσης τους:

Το Google Analytics υποστηρίζει τρεις βιβλιοθήκες JavaScript για τη μέτρηση της χρήσης του ιστότοπου: gtag.js, analytics.js και ga.js. Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τον τρόπο χρήσης κάθε cookie. Το κύριο cookie που χρησιμοποιείται από το Google Analytics είναι το cookie _ga. Το gtag.js και analytics.js ορίζει τα ακόλουθα cookie:

Είδος cookie Ονομασία Ώρα λήξης Σκοπός
Analytics _ga 2 χρόνια Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.
Analytics _gid 24 ώρες Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.
Analytics _gat 1 λεπτό Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτήματος.
Analytics AMP_TOKEN από 30 δευτερόλεπτα σε ένα χρόνο Περιέχει ένα διακριτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση των χρηστών.
Analytics _gac_ 90 ημέρες Περιέχει πληροφορίες σχετικές με την καμπάνια για τον χρήστη.
Analytics __utma 2 χρόνια από το εγκατάσταση / ενημέρωση Χρησιμοποιείται για τη διάκριση χρηστών και περιόδων σύνδεσης.
Analytics __utmt 10 λεπτά Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτήματος.

Analytics __utmb 30 λεπτά από εγκατάσταση / ενημέρωση Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό νέων συνεδριών / επισκέψεων
Analytics __utmc Λήξη περιόδου σύνδεσης προγράμματος περιήγησης προσδιορίζει εάν ο χρήστης βρισκόταν σε μια νέα περίοδο σύνδεσης / επίσκεψη.
Analytics __utmz έξι μήνες από την εγκατάσταση / ενημέρωση Αποθηκεύει την πηγή επισκεψιμότητας ή την καμπάνια που εξηγεί πώς ο χρήστης έφτασε στον ιστότοπό σας.
Analytics __utmv 2 χρόνια από εγκατάσταση ενημέρωση Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσαρμοσμένων μεταβλητών δεδομένων σε επίπεδο επισκέπτη.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (link) και υπηρεσίες τρίτων παρόχων
Η ιστοσελίδα μας περιέχει παραπομπές σε εξωτερικούς συνδέσμους όπως μέσα τρίτων παρόχων (Facebook, Twitter, YouTube). Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται αυτόματα με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο στους συγκεκριμένους παρόχους, αλλά μόνον εφόσον εσείς το επιλέξετε. Πατώντας το πλαίσιο του κάθε παρόχου που βρίσκεται εντός της ιστοσελίδας μας ενεργοποιείτε την αντίστοιχη προσθήκη και τα δεδομένα σας μεταδίδονται και αποθηκεύονται στον αντίστοιχο πάροχο. Εφόσον κάνετε μια τέτοια επιλογή, δε μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα που συλλέγουν οι τρίτοι πάροχοι και αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, το χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων από εκείνους και το είδος της επεξεργασίας που διεξάγουν. Εφόσον ο τρίτος πάροχος χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να περιορίσετε την πιθανή επεξεργασία δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τον ιστότοπό μας, διαγράφοντας και απενεργοποιώντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης πριν εισέλθετε στο περιβάλλον του παρόχου.
Ο σκοπός και η έκταση της συλλογής δεδομένων από το αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας εκεί και τα σχετικά δικαιώματά σας, είναι διαθέσιμα στην Πολιτική Απορρήτου του κάθε μέσου:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy

Αν και η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους παρόχους δεν εξαρτάται από τον εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα, στην περίπτωση που είστε παράλληλα συνδεδεμένοι εκεί, οι πληροφορίες θα συσχετιστούν άμεσα με το προφίλ σας. Ο τρίτος πάροχος ενδέχεται να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει ως προφίλ χρήσης και να τις χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετιστεί το προφίλ σας με τον τρίτο πάροχο, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδεθείτε πριν πατήσετε πάνω στην προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήσης επικοινωνώντας με τον εκάστοτε τρίτο πάροχο και επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων που σας προσφέρει.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Ο Συνειρμός δεσμεύεται όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων που συλλέγονται από μέσω της ιστοσελίδας του. Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίζετε ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε αποκάλυψη, παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση, ή απώλεια. Βοηθούν επίσης στην ταυτοποίησή σας, και την ασφαλή χρήση της ιστοσελίδας και των δυνατοτήτων της.

Σε κάθε περίπτωση, εάν παρά το υψηλότατο επίπεδο προστασίας που σας παρέχουμε, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει, θα λειτουργήσουμε άμεσα με σκοπό την άρση της παραβίασης και την τήρηση της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό διαδικασίας ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και των χρηστών.

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Σας ενημερώνουμε πως ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς η δυνατότητα να ασκήσετε ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του Κανονισμού, δικαιώματα:

α/ δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχετε προσκομίσει και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να διαπιστώσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας,
β/ δικαίωμα τροποποίησης/διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων,
γ/ δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή ανάκλησης της σχετικής συγκατάθεσής σας, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση,
δ/ δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
ε/ δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαφωνείτε με του σκοπούς επεξεργασίας,
στ/ δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε ότι είστε πράγματι το υποκείμενο των δεδομένων που υποβάλλει το αίτημα άσκησης κάποιου από τα ανωτέρω δικαιώματα.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω της ιστοσελίδα μας.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@syn-eirmos.gr ή στο τηλέφωνο 2108616280.

Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα αναφοράς στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δηλαδή την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, email: contact@dpa.gr.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεστε και συναινείτε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους Όρους Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με τα ανωτέρω θα πρέπει να μη συνεχίσετε με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.